Algemene Voorwaarden Handpopcoach.nl (Helen Meurs BV)

Tot stand gekomen op 18 november 2019.


Algemene Voorwaarden Handpopcoach.nl en helenmeurs.nl, (Helen Meurs BV) , gevestigd aan Sabal Palm 80 te Kralendijk, ingeschreven bij de KvK Bonaire onder nummer 12555.


Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


Algemene Voorwaarden:De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Handpopcoach.nl, helenmeurs.nl: Helen Meurs BV, ingeschreven bij de KvK Bonaire onder nummer 12555.

Bedrijf: De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Helen Meurs BV voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen de wederpartij en Helen Meurs BV, waarbij in het kader van een door de Helen Meurs BV georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen Helen Meurs BV en de Opdrachtgever.


Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Helen Meurs BV en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Helen Meurs BV, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Helen Meurs BV en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Helen Meurs BV zijn overeengekomen.

Indien Helen Meurs BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Helen Meurs BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Helen Meurs BV

Helen Meurs BV is een onderneming die zich bezighoudt met het trainen en coachen van professionals die de communicatie en de interactie met kinderen willen vergroten door middel van een pedagogisch handpop.

De Diensten die Helen Meurs BV uitvoert zijn: het bieden van persoonlijke begeleiding, het geven van workshops, webinars en cursussen en het aanbieden van een handpopcoachopleiding.

De Diensten worden aangeboden als activiteit op locatie, als online dienst of als blended-learningtraject.


Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en offertes van Helen Meurs BV zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding of offerte is opgenomen. De aanbieding of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

De aanbiedingen en offertes gelden zolang er beschikbare plaatsen zijn.

Helen Meurs BV kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is Helen Meurs BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Helen Meurs BV anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Helen Meurs BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

De aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.


Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding of offerte van Helen Meurs BV.

In geval van de opleiding tot handpopcoach: De Opdrachtgever heeft, na het tekenen van de overeenkomst, een bedenktijd van 15 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook wanneer de

Opdrachtgever de opleiding boekt waarbij zijn of haar bedrijf/werkgever deze betaalt. Wanneer een bedrijf of organisatie de Opdrachtgever is die de overeenkomst sluit, dan geldt er geen bedenktijd.


Duur Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Beëindiging Overeenkomst

Helen Meurs BV en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel Helen Meurs BV als de Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.


Annulering Overeenkomst

De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.

Bij annulering door de Wederpartij gelden, tenzij anders is overeengekomen, de volgende

bepalingen:

a: Bij annulering langer dan vier weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening betaalt Helen Meurs BV binnen 15 dagen de door de Wederpartij reeds betaalde geldsom onder aftrek van € 50 annuleringskosten terug.

b: Bij annulering minder dan vier maar meer dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening, ontvangt de Wederpartij 50% van de betaalde geldsom binnen 15 dagen terug.

c: Bij annulering korter dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening vindt geen terugbetaling plaats.

Tenzij anders is overeengekomen, kan de Wederpartij in plaats van annulering een andere persoon in zijn plaats laten deelnemen aan de overeengekomen dienstverlening. De met de Wederpartij overeengekomen voorwaarden blijven daarbij van toepassing.

Helen Meurs BV is gerechtigd de overeengekomen dienstverlening te annuleren wanneer het vooraf bekend gemaakte minimum aantal deelnemers niet is bereikt. De Wederpartij ontvangt binnen 15 dagen de door hem reeds betaalde geldsom terug.


Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Helen Meurs BV de

Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Helen Meurs BV zal de

Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Helen Meurs BV de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium is overeengekomen, zal Helen Meurs BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Helen Meurs BV proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Helen Meurs BV zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Helen Meurs BV kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Helen Meurs BV zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.


Uitvoering Overeenkomst

Helen Meurs BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Helen Meurs BV heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Helen Meurs BV heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Helen Meurs BV het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Helen Meurs BV niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Helen Meurs BV het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de

Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Helen Meurs BV.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Helen Meurs BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.


Honorarium

Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument zijn het Honorarium en/of de tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf zijn het Honorarium en/of tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Helen Meurs BV.

Van alle bijkomende kosten zal Helen Meurs BV tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.


Wijziging Honorarium

Indien Helen Meurs BV bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium overeenkomt, dan is Helen Meurs BV gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium, ook wanneer het Honorarium oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Helen Meurs BV het voornemen heeft het Honorarium te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Helen Meurs BV rustende verplichting ingevolge de wet;

De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

Helen Meurs BV alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Helen Meurs BV zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium in kennis stellen. Helen Meurs BV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.


Dienstverlening op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft Helen Meurs BV het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

Indien Helen Meurs BV niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 1 jaar na de ontvangst van de door Helen Meurs BV geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Helen Meurs BV in 1 jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 kalenderdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door Helen Meurs BV geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Helen Meurs BV met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Helen Meurs BV de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Helen Meurs BV uiterlijk 14 kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

-Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

-Onroerende goederen;

-Financiële diensten;

-Diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;

-Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

-Kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

-Producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Helen Meurs BV geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

-Verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

-Hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

-Producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

-Producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

-Producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;

-Producten en/of diensten van persoonlijke aard;

-Producten en/of diensten op maat gemaakt.


Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Helen Meurs BV aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Overmaking geschiedt middels overboeking.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Helen Meurs BV aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij ontvangt een betalingsherinnering indien hij/zij niet betaald heeft binnen 14 dagen na de factuurdatum.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Helen Meurs BV is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Direct na het verrichten van de werkzaamheden door Helen Meurs BV, ontvangt de Wederpartij de factuur.

Helen Meurs BV en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Helen Meurs BV en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Helen Meurs BV onmiddellijk opeisbaar.


Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Helen Meurs BV, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Helen Meurs BV, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Helen Meurs BV pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Helen Meurs BV de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.


Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Helen Meurs BV het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Helen Meurs BV bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

-Na het sluiten van de Overeenkomst Helen Meurs BV omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

-De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Helen Meurs BV kan worden gevergd.

Helen Meurs BV behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.


Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Helen Meurs BV bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Helen Meurs BV bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

-Na het sluiten van de Overeenkomst Helen Meurs BV omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

-De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Helen Meurs BV kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

-Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Helen Meurs BV kan worden gevergd;

- De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

-De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

-De Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Helen Meurs BV op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Helen Meurs BV de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Helen Meurs BV niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Helen Meurs BV geleden schade.


Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Helen Meurs BV of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Helen Meurs BV geen invloed kan uitoefenen en waardoor Helen Meurs BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Helen Meurs BV in redelijkheid niet van de

Opdrachtgever mag worden verlangd.

Helen Meurs BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Helen Meurs BV zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Helen Meurs BV als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Helen Meurs BV zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.

In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Helen Meurs BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Helen Meurs BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


Aansprakelijkheid

De Overeenkomst tussen Helen Meurs BV en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Helen Meurs BV garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

Helen Meurs BV is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Helen Meurs BV.

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

-Materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;

-Redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

-Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

-Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Helen Meurs BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

Helen Meurs BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Helen Meurs BV is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Helen Meurs BV kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Helen Meurs BV of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Helen Meurs BV is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Helen Meurs BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Helen Meurs BV beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Helen Meurs BV aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Helen Meurs BV overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Helen Meurs BV aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Helen Meurs BV te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Helen Meurs BV vervalt binnen 1 jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.


Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Helen Meurs BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Helen Meurs BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Helen Meurs BV zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Helen Meurs BV en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Helen Meurs BV en de door Helen Meurs BV (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.


Intellectuele eigendom

Helen Meurs BV geeft workshops en trainingen waarvoor zij eigen materiaal heeft ontwikkeld. Helen Meurs BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.


Helen Meurs BV behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Doorverkoop en modificering

De materialen die Helen Meurs BV heeft ontwikkeld voor het uitvoeren van haar Diensten zijn uniek. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de materialen te kopiëren, aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden.

Het is de Wederpartij niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de materialen te modificeren en vervolgens aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden.


Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Helen Meurs BV verstrekt, zal Helen Meurs BV zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Helen Meurs BV handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Helen Meurs BV zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan Helen Meurs BV informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Helen Meurs BV verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Helen Meurs BV mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Helen Meurs BV mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is Helen Meurs BV niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Helen Meurs BV zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Helen Meurs BV de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.


Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.


Wijziging Algemene Voorwaarden

Helen Meurs BV heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

Helen Meurs BV zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden.


Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Helen Meurs BV partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Helen Meurs BV en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Kralendijk, Bonaire 15-01-2023


Powered by